СОВА 5 АД (търговска марка СОВА ХАРИС) е частна фирма, специализирана в провеждането на социални, политически, маркетингови и други емпирични проучвания.

              SOVA 5 AD (Trademark SOVA HARRIS) is a private company, specialized in conducting social, political, marketing and other empirical surveys.

::

Основни клиенти на СОВА ХАРИС / Main partners of SOVA HARRIS:

  • Вестник „ТРУД“ / TRUD Newspaper

  • СИЛВЪР СТАР ЕООД / SILVER STAR EOOD

  • МАН Трак енд Бъс България АД / MAN Truck & Bus Bulgaria AD

  • Овергаз Мрежи АД / Overgas Networks AD

  • Министерство на труда и социалната политика / Ministry of Labor and Social Politics

  • Фондация „Фридрих Еберт” / Friedrich Ebert Stiftung Bulgaria

  • Национален фокусен център за наркотици и наркомании / National Focal Point on Drugs and Drug Addictions