СОВА 5 АД (търговска марка СОВА ХАРИС) е частна фирма, специализирана в провеждането на социални, политически, маркетингови и други емпирични проучвания.

SOVA 5 AD (Trademark SOVA HARRIS) is a private company, specialized in conducting social, political, marketing and other empirical surveys.

::

В СОВА ХАРИС работят специалисти в следните области: социология, психология, статистика, програмиране, обработка и анализ на данните.

The staff of SOVA HARRIS is specialized in the scopes of: sociology, psychology, statistics, computer programming, and processing and data analysis.

::

СОВА ХАРИС разполага със собствена анкетьорска мрежа, покриваща цялата страна. Броят на извънщатните сътрудници на фирмата наброява 450 души. Във всеки един областен град агенцията работи с т.н. ръководител екип, който контролира и носи отговорност за работата на 10-15 човека, реализиращи терена на проучването в съответния регион. Ръководителите екипи се събират два пъти годишно на обучение. Регулярно се правят срещи и с целия екип от интервюери.

SOVA HARRIS has its own interviewing team, which covers the entire country. The number of the non pay-roll collaborators of the company is 450. In all former major cities the company has appointed a team leader, who controls and is responsible for the work of 10-15 people collecting information on the particular region.  The leaders are gathered twice a year for training.

::

СОВА ХАРИС традиционно произвежда прогнозно социологическа информация при провеждането на електорални избори в България. След 1993 г. агенция СОВА ХАРИС е прогнозирала всички избори, като прогнозите всеки път са се отличавали с изключителна точност и заслужиха общественото признание.

Фирмата разполага с необходимата инфраструктура - висококвалифицирани специалисти в областта на социологията, статистиката и компютърната обработка и анкетьорска мрежа, покриваща цялата страна, които могат да обезпечат професионално ниво при осъществяването на проекта.

SOVA HARRIS traditionally produces prognosis sociological information at conducting elections in Bulgaria. Since the 1993 SOVA HARRIS Company has been forecasting all the elections results and all the prognoses were with exceptional precision. Therefore the company has deserved public acknowledgement.

Тhe company has the necessary infrastructure – highly qualified experts in the field of Sociology, Statistics, Computer processing and interviewer’s network, covering the whole country. They can ensure the realization of the project on a professional level.

:: 

Клиенти на СОВА ХАРИС: / Partners of SOVA HARRIS:

 • Вестник „ТРУД“ / TRUD Newspaper

 • СИЛВЪР СТАР ЕООД / SILVER STAR EOOD

 • МАН Трак енд Бъс България АД / MAN Truck & Bus Bulgaria AD

 • Овергаз Мрежи АД / Overgas Networks AD

 • Министерство на труда и социалната политика / Ministry of Labor and Social Politics

 • Фондация „Фридрих Еберт” / Friedrich Ebert Stiftung Bulgaria

 • Национален фокусен център за наркотици и наркомании / National Focal Point on Drugs and Drug Addictions

 • Българска Национална Телевизия / Bulgarian National Television

 • bTV

 • FM+ Group

 • RISK Electronics

 • Българска Академия на науките / Bulgarian Academy of Science

 • Национална Здравноосигурителна каса / National Health Insurance Fund

 • Министерство на туризма / Ministry of Tourism

 • Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ / “AGRICULTURE” State Fund

 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) / Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency (BSMEPA)

 • Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) / National Center of Public Health and Analyses (NCPHA)

 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС) / University of National and World Economy

 • Център за либерални стратегии / Center for Liberal Strategies

 • Евро-Атлантическа Фондация / Euro-Atlantic Foundation

 • печатни и електронни медии, водещи рекламни агенции, НПО, фирми и институции / Print and Electronic Media; Leading Advertising Agencies and other companies and institutions.